VLADYSLAV ZHURAVEL

Head of Marketing and Communications at Winncom Ukraine, Kyiv

Program: MSc in Innovations and Entrepreneurship 2015