Volodymyr Shved

Regional Director of Nova Poshta, Kyiv