Smart City

Can Ukrainian cities become smart?

The project unique for Ukraine ‘Smart City’ was held in Lviv by one of the best modern experts in urbanism Yuriy Parashchak. The honoured director of IBM Research Smarter Cities from the USA told about the results of the project and perspectives for Ukrainian cities to become ‘smart’.

 

In detail

The innovative project for cities ‘Smart City’

The Ukrainian Catholic University together with Lviv Business School and Lviv City Council launched a short-term project ‘Smart City’ aimed at making management in Ukrainian cities, particularly in Lviv, more effective, with the help of using methods and instruments of the ‘Big Data’ approach. The course was directed by Doctor Yuriy Parashchak, guest professor in the programme MSc in Technology Management LvBS, honoured professor of Carnegie Mellon University, honoured director of IBM Research Smarter Cities, co-founder of Urban Systems Collaborative.

 

In detail

 

Smart City: cities of the future and sustainable energy

At the vision conference Intro 2015 we tried to see remote future and define the trends that will determine the development of essential branches: education, medicine, financial sector, culture, sustainable energy and smart cities. In what kind of the world will we live in 10 years?

 

In detail

How can Ukrainian cities become ‘smart’?
Advice of Yuriy Parashchak (IBM)

For a city to develop successfully, all its spheres should cooperate closely with each other. About the essence of the project ‘Smart City’, how it is realized in Lviv, and how it can influence life of Lviv citizens, honoured director of IBM Research Smarter Cities, co-founder of Urban Systems Collaborative in New York, honoured professor of Carnegie Mellon University (USA) Yuriy Parashchak told us.

In detail

 

 

Lviv will become the first Ukrainian city where they are going to implement the Smart City system. A new approach to the management of the city and problem solving is to make life practically easier and save a lot of funds for Lviv.

 

In detail

 

Imagine a city

Imagine a city without traffic jams on roads, a city where a pedestrian and a biker, according to traffic rules, have priority. A city where the whole public transport runs due to a schedule, and to pay a transport fare one electronic ticket is enough. In this city external advertising is in order, there is no spontaneous trade, autonomic cars run in the streets, there is a lot of greenery and ponds around the city.

 

In detail

IT-managers worked out decisions for optimization of processes of Lviv City Council. The participants of the programme in technology management of Lviv Business School of UCU (MSc in Technology Management) upon the request of Lviv City Council carried out analysis, documentation and optimization of the processes of provision of administrative services in the city.

 

In detail

Чи можуть українські міста стати розумними?

Унікальний для України проект  «Smart City» (Розумне місто) курував у Львові один з кращих сучасних експертів з урбаністики Юрій Паращак. Заслужений директор IBM Research Smarter Cities зі США розповів про підсумки проекту і перспективи для українських міст стати «розумними». 

Детальніше

Інноваційний проект для міст «Smart City»

Український католицький університет спільно з Львівською бізнес-школою та Львівською міською радою запустили короткостроковий проект «Smart City», мета якого зробити управління у містах України, зокрема, у Львові більш ефективним, за допомогою використання методів та інструментів підходу «Big Data». Курс вів д-р Юрій Паращак, гостьовий викладач на програмі MS in Technology Management LvBS, почесний професор Carnegie Mellon University, заслужений директор IBM Research Smarter Cities, співзасновник Urban Systems Collaborative.

Детальніше

 

Smart City: міста майбутнього і стала енергетика

На візійній конференції Intro 2015 ми спробували подивитись у далеке майбутнє і визначити тренди, які визначатимуть розвиток ключових галузей: освіта, медицина, фінансовий сектор, культура, стала енергетика та розумні міста. У якому світі ми будемо жити за 10 років? 

Детальніше

Як українським містам стати «розумним»? Поради від Юрія Паращака (IBM)

Для того, аби місто успішно розвивалося, усі його сфери мають тісно взаємодіяти між собою. Про те, що таке проект «Smart City», як він втілюється у Львові, та як це може вплинути на життя львів’ян,  розповів заслужений директор IBM Research Smarter Cities, співзасновник Urban Systems Collaborative у Нью-Йорку, почесний професор Carnegie Mellon University (США) Юрій Паращак.

Детальніше

 

Львів стане першим з українських міст, де планують впровадити систему Smart Сity

Новий підхід до управління містом та вирішення проблем має на практиці спростити життя та заощадити Львову чимало коштів.

Детальніше

 

Уявіть місто

Уявіть місто без заторів на дорогах, місто де пріоритетним, згідно з правилами дорожнього руху, є пішохід та велосипедист. Місто, у якому весь громадський транспорт курсує за розкладом, і для оплати проїзду достатнього одного електронного квитка. У цьому місті впорядкована зовнішня реклама, немає стихійної торгівлі, вулицями їздять самокеровані автомобілі, довкола багато зелені та водойм.

Детальніше

ІТ-управлінці розробили рішення для оптимізації процесів Львівської міської ради

Учасники програми з управління технологіями Львівської бізнес-школи УКУ (MS in Technology Management) на прохання Львівської міської ради провели аналіз, документування і оптимізацію процесів з надання адміністративних послуг у місті.

Детальніше